Stadgar för Kungliga Tekniska Högskolans pensionärsförening
KTH – Seniorer

Föreningen bildades 1986. Dessa stadgar fastställdes vid årsmötet 2012.


§ 1 Föreningens namn och uppgifter

Föreningens namn är KTH-Seniorer. Dess uppgift är att vara en sammanhållande förening för alla pensionärer från KTH, oavsett tidigare yrke eller avdelningstillhörighet.

Föreningen skall ordna träffar, utflykter och liknande aktiviteter för allmän trevnad.

§ 2 Medlemsskap

Medlemskap erhålls efter anmälan och när beslutad årsavgift erlagts. Om årsavgift inte erlagts under ett år, upphör medlemskapet.

§ 3 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 4 Årsmöte

Årsmöte skall hållas före den 1 april varje år.

Motion eller enkla frågor skall lämnas skriftligen till styrelsen före 1 mars.

Kallelse skall avsändas senast två (2) veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall bl.a. följande finnas tillgängligt:

Vid röstning har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt tillåts inte.

Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 5 Val av styrelse och funktionärer

På årsmötet skall väljas:

Styrelseledamöterna bör om möjligt komma från tidigare olika verksamheter inom KTH.

Styrelsen utser inom sig styrelsefunktioner.

§ 6 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring i stadgarna tas vid ett (1) årsmöte.

Förslag till ändring i stadgarna skall kungöras vid kallelsen till årsmötet.

Godkänd ändring skall snarast meddelas medlemmarna.